images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home ABOUT US MEDIA Notice Hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ container vận tải biển quốc tế
Hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ container vận tải biển quốc tế

Căn cứ Bộ luật Hàng Hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ Qui định VI/2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.380 (94)

Căn cứ Thông tri MSC.1/Circ.1475 của Tổ chức Hàng hải quốc tế vè hướng dẫn đối với khối lượng toàn bộ của container vận chuyển hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ container vận tải biển tuyến quốc tế (Download)

 

Whistleblowing Hotline