Home RECRUITMENT SSHE Company Nurse
Company Nurse
I/ JobSummary
1. Give medication assistance to employees who get an common diseases.
Giúp đỡ nhân viên về mặt y tế khi nhân viên có triệu chứng liên quan đến các bệnh thông thường.
2. Undertake First-Aid to employees who get minor injury fromincidents.
Đảm nhiệm sơ cấp cứu đối với những trường hợp bị thương do tai nạn.
3. Contact with external medical centre to get further healthassistance.
Liên hệ với các trung tâm y tế bên ngoài để có thêm sự giúp đỡ về mặt y tế và sức khỏe .
4. Call ambulance for serious patient/victim to the nearest hospital in urgentcases
Gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong những trường hợp khẩn cấp
5. Be responsible of medicine stock in SPCT clinic at good quality andreasonable quantity.
Chịu trách nhiệm duy trì lưu kho các loại thuốc trong điều kiện tốt và với số lượng phù hợp.
6. Keep clinic equipments in good condition during the terminal inoperation.
Giữ gìn các vật tư thiết bị y tế trong tình trạng tốt trong suốt quá trình hoạt động của Cảng.
7. Record and keep documentation of all cases of medications andinjuries.
Ghi chép và lưu giữ tất cả chứng từ y tế liên quan.
8. Monthly check quantity and quality of First-Aid kits in departments and report to HSE manager forsupplement.
Kiểm tra định kì hàng tháng số lượng và chất lượng của bộ sơ cấp cứu trong các phòng ban và báo cáo cho cấp quản lí để bổ sung.
9. Assist with HR to carry out the annual healthcheckup.
Phồi hợp với phòng Nhân sự thực hiện kiểm tra sức khỏe định kì.
10. Assist SSHE manager in other tasks as assgned from time totime
         Hỗ trợ trường phòng SSHE các nhiệm vụ được giao.
 
II/ Qualification and experiencerequirements
- Major in: College of Medical/ Intermediate Health Graduated
- At least 2 years in Company ClinicServices
- Good health, working independently under high pressure on shift
 
You can send your CV application to email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it