Home SERVICES Customs Clearance
Customs Clearance
Các vấn đề cần lưu ý khi khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS
  •  Nhập khẩu :
  • Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan.

Hàng FCL/ CY cont ( địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02CVS01

Hàng lẻ, rời lưu kho ngoại quan: 02CVW01

Mã chi cục hải quan: 02CV

Mã địa điểm dỡ hàng: VNSPC

Mã Cảng: C059

         Xuất khẩu:

- Mã cơ quan Hải quan: 02CV

- Mã địa điểm lưu kho: 02CVRCV

- Mã địa điểm xếp hàng: VNSPC